Juridisk merknad

Nettstedet no.virbac.com er VIRBAC NORGEs eneeiendom.

Dette nettstedet er laget for å presentere generell informasjon om VIRBAC NORGE (datterselskap i VIRBAC GROUP, heretter kalt VIRBAK eller VIRBAC Group) og ikke for å gi råd om ernæring, dyrehelse eller bruken av VIRBAC-produkter. Ved spørsmål, tilleggsinformasjon eller råd om slike produkter kontakter du veterinærspesialisten eller VIRBAC NORGE direkte.

Dette nettstedet inneholder informasjon om produkter som kan være tilgjengelige i et bestemt land i verden (avhengig av nasjonal lovgivning), som kan være godkjent eller klarert for salg av et offentlig reguleringsorgan eller til bruk med forskjellige indikasjoner og begrensninger i forskjellige land, og kan være tilgjengelig under forskjellige merkenavn i forskjellige land.

Nettstedet og innholdet på nettstedet er utviklet i samsvar med europeiske lover og regler. Når det gjelder tilgjengelighet for andre, er tilgang til og bruk av nettstedet og innholdet på nettstedet bare beregnet på lokale innbyggere.

VIRBAC vil iverksette rimelige tiltak for å inkludere nøyaktig og ajourført informasjon på no.virbac.com   Men tatt i betraktning den raske utviklingen av aktiviteter og produkter hos VIRBAC Group, særlig hos VIRBAC NORGE, gir VIRBAC og VIRBAC NORGE ingen garantier eller løfter om nøyaktigheten av informasjonen. Alle brukere samtykker i at all tilgang og bruk av no.virbac.com  og innholdet der skjer på egen risiko. Verken VIRBAC eller annen part som er involvert i å skape, produsere og levere  no.virbac.com, skal være ansvarlig for direkte skader, tilfeldige skader, følgeskader, indirekte skader eller straffbare skader som skyldes bruk av eller manglende evne til bruk av no.virbac.com, eller eventuelle feil eller mangler i innholdet der.

Informasjon kan endres uten forutgående varsel. VIRBAC og VIRBAC NORGE skal ikke holdes ansvarlig for konsekvenser som skyldes eventuelle endringer, endring av informasjonen som presenteres på dette nettstedet, og skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader eller virus som kan infisere brukerens datautstyr eller andre eiendeler som følge av bruken av dette nettstedet.

Dette nettstedet inneholder informasjon om produkter som for tiden er godkjent til bruk i NORGE, og som det bare anbefales å bruke etter råd eller henvisning fra en spesialist.

Erklæring om opphavsrett

Copyright © 2015 , VIRBAC NORGE. Med enerett.

All utforming, all tekst, all grafikk, alle bilder på nettstedet, utvelging og ordning av slikt er VIRBAC NORGEs eneeiendom, Copyright © 2015 , VIRBAC NORGE, og ulovlig bruk av denne informasjonen er strengt forbudt.

VIRBAC NORGE gir deg herved rett til å kopiere dokumenter publisert av VIRBAC NORGE på det nasjonale nettstedet til egen og til ikke-kommersiell bruk i egen organisasjon, forutsatt at eventuelle kopier du lager av dokumentene, beholder alle erklæringer om opphavsrett og andre erklæringer om eiendomsrett. Med unntak for det som er uttrykkelig angitt ovenfor, skal ingenting her tolkes som overdragelse av noen form for lisens eller annen rettighet som tilhører VIRBAC / VIRBAC NORGE.

Eventuell annen bruk av materiale på dette nettstedet, blant annet reproduksjon til andre formål enn dem som er nevnt ovenfor, endring, distribusjon eller republisering, er strengt forbudt uten forutgående skriftlig samtykke fra VIRBAC.

Når det gjelder artikler, er de forfatternes eiendom, og forfatterne er ansvarlig for innholdet i sine artikler.
Når det gjelder artikler/dokumenter som er skrevet av forfattere utenfor selskapet og publisert i den delen som særlig er beregnet på veterinærer, er Virbac ikke ansvarlig for innholdet i disse artiklene. Virbac har bare rett til å publisere dem på sitt nettsted med tanke på kommunikasjon rettet mot kunder. Virbac kan ikke holdes ansvarlig for informasjon, meninger eller anbefalinger i forfatternes artikler eller i forfatternes innhold. Virbac kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt misbruk av forfatternes artikler som er publisert på nettstedet. VIRBAC kan revidere disse vilkårene ved å oppdatere denne juridiske merknaden.
VIRBAC kan revidere disse vilkårene ved å oppdatere denne juridiske merknaden.

Merknad om varemerke

Med mindre annet er angitt, er alle produktnavn, varemerker, logoer, domenenavn, slagord, merking, servicemerker og alle andre merker som vises på dette nettstedet, enten de vises med stor skrift eller med varemerkesymbolet, registrerte eller uregistrerte varemerker som tilhører VIRBAC Group, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper eller dets lisensgivere eller partnere i et felleskontrollert foretak. Bruk eller misbruk av disse varemerkene eller annet materiale, med unntak for det som er tillatt her, er uttrykkelig forbudt og kan være et brudd på åndsverksloven, varemerkeloven, injurieloven, personvernloven og markedsføringsloven og regler og forskrifter om kommunikasjon.
Ingenting av det som står her, skal tolkes som overdragelse ved implikasjon, passivitet i praksis eller på andre måter av lisens eller annen rettighet til patent eller varemerke som tilhører VIRBAC Group eller tredjepart.

Reproduksjonsrettigheter og fortrolighet

Dersom en bruker av dokumenter som er publisert av VIRBAC NORGE, svarer med informasjon, blant annet tilbakemeldinger i form av spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende når det gjelder innholdet i slike dokumenter fra VIRBAC NORGE, skal slik informasjon anses å være ikke-fortrolig, og VIRBAC NORGE skal ikke ha noen som helst forpliktelser når det gjelder slik informasjon, og skal fritt kunne reprodusere, bruke, offentliggjøre og distribuere informasjonen til andre uten begrensning. VIRBAC NORGE skal fritt kunne bruke ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker i slik informasjon til ethvert formål, herunder blant annet til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter der slik informasjon inngår.

Lenker

Dette nettstedet, som er beregnet på lokale innbyggere, kan sende deg videre til andre nettsteder på Internett, blant annet nettsteder for VIRBAC-foretak i andre land. VIRBAC NORGE kan ikke ta ansvar for informasjon som finnes på tredjeparters nettsteder utenfor sin direkte kontroll.
Visse lenker på dette nettstedet fører til ressurser som finnes på servere som blir vedlikeholdt av tredjeparter som VIRBAC / VIRBAC NORGE ikke har kontroll over. VIRBAC NORGE stiller disse lenkene til rådighet utelukkende som en tjeneste og gir ingen løfter om nøyaktigheten eller andre aspekter ved informasjonen på slike servere og påtår seg ikke noe ansvar for et slikt nettsted. Inkludering av lenker innebærer ikke at VIRBAC godkjenner tredjepartsnettstedet eller dets produkter eller tjenester.

Lenker til dette nettstedet er bare tillatt til hjemmesiden. Dyplenker og rammer er ikke tillatt uten forutgående skriftlig samtykke fra VIRBAC.

Personvernerklæring

Les mer om Personvernerklæring her.

Organisasjon

Virbac NORGE ("Virbac") er et selskap som leverer veterinærpreparater i Norge.

Virbacs virksomhet er rettet mot markedet for dyrehelse. Virbac har utviklet personlige relasjoner til veterinærer, bønder og kjæledyreiere i NORGE.

Virbacs moderselskap er Virbac S.A. Virbac S.A. har datterselskaper over hele verden. Virbac er et heleid datterselskap av Virbac S.A (Virbac, Virbac S. A. og andre selskaper i Virbac-konsernet omtales i denne erklæringen som Virbac Group).

Forsyningskjede

Virbac kjøper de fleste produktene selskapet selger, fra andre selskaper i Virbac Group som er basert i Europa. Virbac vurderer det slik at det er lav risiko for moderne slaveri og menneskehandel i sine forsyningskjeder. Virbac Group har etiske retningslinjer for arbeid, og disse blir publisert i Virbac S.As årsberetning.

Barnearbeid

Det er ingen arbeidstakere under lovlig minstealder i Virbac Group. Når det gjelder hovedleverandører til Virbac Group, krever Virbac Groups retningslinjer for etiske vurderinger at leverandørene overholder lovgivningen for barnearbeid som er i kraft i jurisdiksjonen der de er basert. I 2018 var det ingen av leverandørene som ble spurt, som rapporterte til Virbac Group om manglende overholdelse av dette kravet. Dersom Virbac Group identifiserer en leverandør som ikke oppfyller kravene, vil leverandøren bli bedt om å iverksette tiltak som sikrer overholdelse av Virbac Groups etiske retningslinjer for arbeid. Dersom leverandøren ikke retter seg etter kravet, vil samarbeidet med Virbac Group bli avsluttet.

Tvangsarbeid eller obligatorisk arbeid

Virbac Group driver ikke med tvangsarbeid. Når det gjelder hovedleverandørene, er overholdelse av Den internasjonale arbeidsorganisjonens (ILO) standarder, deriblant forbud mot tvangsarbeid, et krav som er inkludert i alle nye leveringskontrakter. I 2018 var det ingen av leverandørene som ble spurt, som rapporterte til Virbac Group om manglende overholdelse av dette kravet. Dersom Virbac identifiserer en leverandør som ikke oppfyller kravene, vil leverandøren bli bedt om å iverksette tiltak som sikrer overholdelse av Virbac Groups etiske retningslinjer for arbeid. Dersom leverandøren ikke retter seg etter kravet, vil samarbeidet med Virbac Group bli avsluttet.

Vurdering av respekt for menneskerettighetene blant leverandører

Ved enhver anbudskonkurranse Virbac Group som gjennomfører blant sine hovedleverandører (som til sammen står for 90 % av verdien av kjøp av råvarer og underleveranser), krever Virbac Group at et spørreskjema fylles ut, der formålet er å vurdere leverandørenes overholdelse av menneskerettighetslovgivningen. Spørreskjemaet brukes blant annet til å innhente informasjon om de ansattes alder, tilstedeværelse av gode retningslinjer for helse og sikkerhet og fravær av diskriminering. Siden 2015 har nye rammeavtaler som Virbac Group lager, med en forpliktelse som krever at leverandørene overholder standarder knyttet til menneskerettigheter. I 2018 identifiserte vurderingsprosessen som Virbac Group gjennomførte hos nye leverandører, ingen relevante risikoer i forbindelse med svar på spørreskjemaene. Dersom Virbac identifiserer en leverandør som ikke oppfyller kravene, vil leverandøren bli bedt om å iverksette tiltak som sikrer overholdelse av Virbac Groups standarder for menneskerettigheter. Dersom leverandøren ikke retter seg etter kravet, vil samarbeidet med Virbac Group bli avsluttet.

Forpliktelse

I 2020 vil Virbac foreta selskapsgjennomgang av tredjepartsleverandører for å sikre overholdelse av konsernets etiske retningslinjer for arbeid. Virbac har også til hensikt å sikre at konsernets kontrakter med tredjepartsleverandører har med kontraktsbestemmelser som sikrer at tredjepartsleverandørene oppfyller kravene i Modern Slavery Act av 2015.

Informasjonskapsler

Personvern